Campamento Urbán de Verán en Esencias de Vida

Este mes de Xullo, Esencias de Vida en colaboración con Schoolhuse e Allegro, organizan un campamento de verán para nenos de 6 a 12 anos. Un campamento novedoso na cidade que xunta o idioma inglés, a música e a atención plena. Unha auténtica experiencia.

Inglés

A través da diversión con xogos comunicativos, cancións e a interacción persoal no idioma, os nenos inícianse no uso efectivo do mesmo. A intelixencia musical, kinestésica e a lingüística están íntimamente relacionadas a idades tempranas. A percepción do idioma establécese a estas edades, facilitando a posterior aprendizaxe coma una ferramenta útil ao longo da vida, sobre todo para entender o inglés coma algo vivo e non unha mera asignatura.

Música

Sen necesidade de formación previa, temos como obxectivo: familiarizarse coa expresión musical e artística, coñecer distintos instrumentos e conceptos básicos da linguaxe musical; aprender a escoitar música de xeito activo e apreciar o valor estético e expresivo; traballar habilidades coma a creatividade e a espontaneidade creativa e reforzar valores coma a solidaridade, empatía e cooperación. Entre as actividades que realizaremos estarán os círculos de percusión (improvisacións dirixidas con instrumentos de percusión e obxectos cotidianos), clases colectivas de piano e entonación e incluso un concertó de fin de campamento.

Atención plena

A atención plena, a respiración, a concentración, as emocións e a autoestima son ferramentas básicas para a vida. Por iso a través dos xogos, actividades e exercicios aprenderemos: a respirar mellor e utilizar a respiración para calmarse; mellorar a atención, escoita e capacidade de estudio; coñecer e identificar as súas emocións, controlar as súas rabietas e o por que as teñen; coñecerse e mellorar a súa autoestima e mellorar as relación cos demáis.

Organizadores: Schoolhouse, Allegro e Esencias de Vida

Campamento de luns a venres, de 9.30 a 13.45 durante o mes de Xullo. Consultar horarios para talleres individuais. Servicio de Guardería disponible ás 8.30 até o comezo das actividades e tras a súa finalización até as 14.30.

Prezo por semana:

1 taller (Inglés, Música ou Atención plena): 40€

2 talleres: 72€

3 talleres: 102€

Semanas: 2 ao 6 de Xullo. 9 ao 13 de Xullo. 16 ao 20 de Xullo. 23 ao 27 de Xullo.

 

Este mes de Julio Esencias de vida en colaboración con Schoolhouse y Allegro, organizan un campamento de verano para niños de 6 a 12 años. Un campamento novedoso en la ciudad que aúna El idioma Inglés, la música y la atención plena. Una autentica experiencia.

English

A través de la diversión con juegos comunicativos, canciones, y la interacción personal en el idioma, los niños se inician en el uso efectivo del mismo. La inteligencia musical, kinestésica y la lingüística están íntimamente relacionadas a edades tempranas. La percepción del idioma se establece a estas edades, facilitando el posterior aprendizaje como una herramienta útil a lo largo de la vida, sobretodo para entender el inglés como algo vivo y no una mera asignatura.

Música

Sin necesidad de formación previa, tenemos como objetivo: familiarizarse con la expresión musical y artística; conocer distintos instrumentos y conceptos básicos del lenguaje musical; aprender a escuchar música de manera activa y apreciar el valor estético y expresivo; trabajar habilidades como la creatividad y la espontaneidad creativa y reforzar valores como la solidaridad, empatía y la cooperación. Entre las actividades que realizaremos estarán los círculos de percusión (improvisaciones dirigidas con instrumentos de percusión y objetos cotidianos), clases colectivas de piano y entonación e incluso un concierto de fin de campamento.

Atención plena

La atención plena, la respiración, la concentración, las emociones y la autoestima son herramientas básicas para la vida. Por ello a través de los juegos, actividades y ejercicios aprenderemos: a respirar mejor y utilizar la respiración para calmarse; mejorar la atención, escucha y capacidad de estudio; conocer e identificar sus emociones, controlar sus rabietas y el por qué las tienen; conocerse y mejorar su autoestima y mejorar las relaciones con los demás.

 

Organizadores: Schoolhouse, Allegro y Esencias de Vida

Campamento de lunes a viernes de 9.30 a 13.45 durante el mes de julio. Consultar horarios para talleres individuales. Servicio de Guardería disponible a las 8.30 hasta el comienzo de las actividades y tras su finalización hasta las 14.30.

Precio por semana:
1 taller (Inglés, Música o Atención plena): 40€
2 talleres: 72€
3 talleres: 102€

Semanas: 2 al 6 de julio · 9 al 13 de julio · 16 al 20 de julio · 23 al 27 de julio